In English
China

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, kannustaa omaehtoiseen terveydenhoitoon ja näin luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä oppilashuolto- työryhmän kanssa terveydenhuollon asiantuntijana.

Kouluterveydenhoitajana toimii terveydenhoitaja Kaisa Alanko. Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 -577 3706 tai sähköpostitse kaisa.alanko@eposa.fi. Koululääkärinä on Tiina Kalli. Koululääkärin vastaanotto noin kerran kuukaudessa Jämijärvellä. Ajanvaraus kouluterveydenhoitajalta. Akuuteissa tapauksissa auttaa Jämijärven Peruspalvelukeskuksessa toimiva lääkäri, ajanvaraus Peruspalvelukeskuksen keskuksesta numerosta 02-577 3700.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa peruspalvelukeskuksessa ma, to ja pe klo 08.30 -16.00 välisenä aikana, keskuskoululla tiistaisin ja keskiviikkoisin 8.30 -15.30 ja Tykkööllä sopimuksen mukaan.

Kouluterveydenhoitajaan voivat ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Kouluterveydenhoitaja tekee oppilaille terveystarkastukset 1. ja 5. luokalla, lisäksi 15-vuotiaana tehdään nuorison terveystarkastus. Näihin tarkastuksiin sisältyy myös lääkärissä käynti.  Määräaikaiset terveystarkastukset terveydenhoitajan luona ovat 2. 3. 4. 6. 7. ja 9. luokalla. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan kaikkiin tarkastuksiin.

Kouluaikana äkillisesti sairastuneet sekä tapaturmien ensiapu kuuluvat kouluterveydenhuoltoon ja hoidetaan Jämijärven peruspalvelukeskuksessa.

Jämijärven kouluterveydenhuollossa on saatavissa nuorten psykiatrisen hoidon palveluja yli 13 -vuotiaille oppilaille terveydenhoitaja Terttu Männistöltä. Terveydenhoitaja/ mielenterveystyöntekijä Terttu Männistö palvelee oppilaita, heidän vanhempiaan, opettajia ja yhteistyökumppaneita nuorten kehityskriisien tai/ja muiden huolien helpottamiseksi. Ota yhteyttä ennen kuin huoli/murheet haittaavat koulunkäyntiä, kaveri- tai/ja muita ihmissuhteita. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Varmimmin tavoitat puhelimitse 050 554 1591 tai sähköpostitse terttu.mannisto@eposa.fi.

Jämijärven kunta on ottanut kaikille peruskoulun oppilaille vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Koulutapaturman sattuessa koulussa tai koulumatkalla, asiasta on ilmoitettava kouluun omalle opettajalle välittömästi. Opettaja täyttää tapaturmailmoituksen ja huoltajat toimittavat tapaturmasta aiheutuneiden kulujen maksetut kuitit koulutoimistoon Ritva Mäkiselle. Oppilaan tulee käydä terveydenhoitajalla/lääkärillä ja hammasvaurioiden osalta hammaslääkärillä, jotta vakuutusyhtiöön voidaan lähettää tarvittavat lääkärintodistukset.

Tarvittaessa koulu maksaa myös koulukyydityksen, jos oppilas ei pääse kouluun tavanomaisin keinoin.

Hammastapaturmien sattuessa hammaslääkäri toimittaa lausunnon suoraan vakuutusyhtiölle sekä kopion koulutoimistoon.

Kouluhammaslääkärinä toimii Jämijärven peruspalvelukeskuksessa toimiva hammaslääkäri. Hammashuolto tarkastaa luokat 1, 5 ja 8 vuosittain, muiden luokkien oppilaat yksilöllisen tarpeen mukaan. Peruuttamattomasta ajasta laskutetaan 15-vuotta täyttäneitä.

Puh.044-5773 713. Yhteydenotot mielellään aamupäivisin.


Perheneuvola

Per­he­neu­vola on käy­tet­tä­vissä las­ten kas­va­tuk­seen ja kehi­tyk­seen liit­ty­vissä pul­missa.  Täl­löin lap­sella voi olla vai­keuk­sia kou­lussa, kave­ri­pii­rissä tai kotona. Työ­muo­toina ovat yksilö- ja per­he­koh­tai­set tut­ki­muk­set ja hoi­dot. Hen­ki­lö­kun­taan kuu­luu kaksi psy­ko­lo­gia ja kaksi per­he­neu­vo­jaa. Käy­tet­tä­vissä on tar­vit­taessa myös las­tenp­sy­kiat­rian erikoislääkärin apu.

Käyn­nit ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia. Per­he­neu­vo­laan voi ottaa yhteyttä kuka   tahansa per­heen­jä­se­nistä tai van­hem­pien pyyn­nöstä opet­taja. Perheneuvola on osa         Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymää.


Per­he­neu­volan osoite:

Tori­katu 7, 2.krs

PL 46, 38701 KAN­KAAN­PÄÄ

Neu­vonta- ja ajanvarauspuhelinnumero

044 577 2720 (varaudu jät­tä­mään yhteystietosi)

Toteutus JJ-Net Group Oy