In English
China

JÄMIJÄRVEN KUNNAN JÄTEHUOLTOTAKSA

jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 15.12.2015
Voimaantulopäivä 1.1.2016

 

1 §      Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy hoitaa Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Jämijärven ja Karvian kuntien sekä Poriin liitetyn Lavian jätelain 32 §:n mukaisen jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn. 


2 §            Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy perii kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen jätemaksun jäteL 80 § 2. mom. mukaisesti kuljetuksen suorittajalta (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), koska yhtiö järjestää jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn, mutta ei sen kuljetusta. Jos maksua ei saada perittyä kuljetuksen suorittajalta, on jätteen haltija velvollinen maksamaan jätemaksun.


3 §           Tässä taksassa tarkoitetaan:

                Vaarallisella jätteellä (ongelmajäte), jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus);

                Sekalaisella yhdyskuntajätteellä, vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, jossa on mukana biojätettä, mutta se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättäviä jätejakeita (jäteverollinen).

                Rakennusjätteellä, rakentamisesta ja purkamisesta syntyvä kaatopaikkakelpoinen jäte, joka ei sisällä erityisjätettä (jäteverollinen).

              Maa- ja kiviaineksella, jota ei hyödynnetä; puhdasta tai pilaantunutta maa-ainesta, joka sisältää mekaanisia epäpuhtauksia mm. lasia, muovia sekä kiviaineksinen purkujäte (esim. halkaisijaltaan yli 150 mm betonikappaleet), jota ei voi hyödyntää (jäteverollinen).

               Erityisjätteellä; jätettä, joka ei ole vaarallista jätettä, mutta edellyttää keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn aikana erityistoimia, kuten erityispakkaamista, säiliöautokuljetusta tai välitöntä peittämistä kaatopaikalla.

                Lietteellä; yhdyskuntajäteveden puhdistamisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa kuivattua lietettä, joka voidaan kompostoida (jäteveroton)

                Hyödyntämiskelpoisella jätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jätehuoltomääräyksissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyödyntämistä varten.

                Pilaantunut maa, lievästi pilaantunut maa-aines, joka voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle (haitta-ainespitoisuudet alle valtioneuvoston päätöksen 214/2007 ylemmän ohjearvon)

                Hyödynnettävä pilaantunut maa-aines, joka voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ja jota voidaan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa (jäteveroton)

                Betonijätteellä; erikseen tuotua, palakooltaan alle 150 mm betonijätettä, jota voidaan suoraan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa (jäteveroton).

                Maa- ja kiviaineksella; joka ei sisällä jäteverollista jätettä ja jota voidaan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa.

                Tiilijätteellä;. erikseen tuotua, puhdasta purkutiiltä, jota voidaan suoraan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa.

                Risuilla, oksilla ja haravointijätteellä; erikseen tuodut puhtaat risukuormat ja haravointijätteet (jäteveroton).

                Kyllästämättömällä puujätteellä (hyödynnettävä puujäte); erikseen toimitettu puujäte; puu, puulevyt, kuormalavat ja puupakkaukset, joita ei ole käsitelty kyllästysaineilla tai vastaavilla ja jotka eivät sisällä vankkoja teräskehyksiä tai sidoslevyjä (jäteveroton).

                Kyllästetyllä puujätteellä; painekyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi.

                Tuhkalla; polttolaitoksilla syntyvä tuhka.

 

4 §            Jätteen loppukäsittelystä kaatopaikalla perittävään jätemaksuun on sisällytetty loppukäsittelylaitoksen tai –paikan perustamisen, käytön, käytöstä poistamisen, jälkihoidon arvioidut kustannukset 30 vuoden ajalta sekä ympäristönsuojelulain 43a§:ssä tarkoitetun vakuuden kustannukset sekä muut niihin rinnastettavat kustannukset.

                 Lisäksi kaatopaikalle loppusijoitettavasta jätteestä perittävä maksu sisältää jäteverolain 1126/2012 mukaisesti perittävän jäteveron, jonka kaatopaikanpitäjä suorittaa suoraan valtiolle. Jäteveron määrä on 1.1.2016 alkaen 70 € tonnilta jätettä, tällä hetkellä jäteveronmäärä on 55 € / tonni.

 

5 §            Käsittelymaksu määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorman jätteen lajin, laadun ja määrän perusteella. Käsittelymaksu määrätään kuorman painon tai tilavuuden (jätteen pienerät) mukaan.

                Jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätteen perusteella.

                Mikäli kuljettaja lajittelee kuormasta esimerkiksi erikseen pakatun erityisjätteen tai lava on jaettu väliseinällä eri jätelajeille, voidaan jätelaadut erikseen punnittuina huomioida laskutuksessa oman käsittelymaksunsa mukaisina.

 

6 §            Jätteentuottajan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä kaatopaikkakelpoisuudesta ja luovutettava nämä tiedot jätteen vastaanottoon. Selvitysvelvollisuus ei koske tavanomaista yhdyskuntajätettä.

 

7 §           Jätekuorman painoon perustuvat jätteen käsittelymaksut ovat seuraavat:

   

 Painoperusteiset jätemaksut  maksu alv 0% / t  Alv 24 %  Maksu,alv 24 % / t
     
 Sekalainen yhdyskuntajäte  145,00  34,80 179,80
 Rakennus- ja purkujäte  145,00  34,80  179,80
 Kaatopaikalle loppusijoitettava jäte (jäteverollinen)  185,00  44,40  229,40
 Asbestijäte  145,00  34,80  179,80
 Vaakamaksu €/kuorma  10,00  2,40  12,40

Kaatopaikan rakenteissa hyödynnettävien maa-ainesten ja kivi-ainestyyppisten rakennusjätteiden vastaanotosta ja jätemaksusta on sovittava Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n kanssa.

                Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvoitteen (Jätelaki 33 §) mukaan käsiteltäväksi otettavien jätteiden, jotka laadultaan ja määrältään soveltuvat käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä, maksu määrätään jätteen laadun ja määrän perusteella tarvittaessa sopimuskohtaisesti.

                Mikäli kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, tehdään Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n ja jätteen haltijan välinen sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan.

 

Jätteiden pienerät

8 §            Loppusijoitettava yhdyskunta- ja rakennusjäte:
alin maksu peritään, kun jätekuorman tilavuus korkeintaan 2,5m³ (henkilöauton peräkärry): arvonlisäveroton hinta 12,10 €. Hintaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero, arvonlisällinen hinta 24 %:n verokannalla on 15,00 €. Perävaunun koon ollessa 3-5m³ peritään kaksinkertainen maksu eli 24,20 €/kuorma (alv 0%) eli kuorma 30 € (alv 24%).

                Mikäli jätettä on yli 5m³, kuorma punnitaan ja maksu määräytyy painon perusteella.

 

9 §            Hyödynnettävästä metallista, joka toimitetaan jäteasemalla lajiteltuna ja muista jätteistä eroteltuna, ei peritä maksua.

 

10 §          Kotitalouksien asumisessa syntynyt lajiteltu vaarallinen jäte (ongelmajäte) otetaan vastaan veloituksetta, lukuun ottamatta yli 200 litran eriä jäteöljyä (vesipitoisuus alle 10%, ei sisällä liuottimia tai muita hyödyntämistä haittaavia aineita).

                Yli 200 litran jäteöljyerien vastaanotto sovitaan suoraan jäteöljyn kuljetusyhtiön kanssa.

 

11 §          Vaaka-asemalla suoritettavasta muusta kuin jätekuorman ensimmäisestä punnituksesta peritään punnitusmaksu suuruudeltaan arvonlisäveroton hinta 10,00 €, arvonlisäverollinen hinta 12,40 € (alv 24%). Mikäli punnituksesta aiheutuu normaalista poikkeavaa lisätyötä, voidaan siitä periä Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n erikseen määräämä hinta, joka veloitetaan Teknisen keskuksen palvelumaksuhinnaston mukaan alkavalta tunnilta.

 

Jätemaksulaskutus

12 §          Kunnan ylläpitämän aluekeräyspisteen taksan määrää ja panee maksuun kunnan jätehuoltoviranomainen kerran vuodessa. Kunnan aluekeräysjärjestelmästä perimä jätemaksu suoritetaan Jämijärven kunnalle.

                Jätemaksu on suoritettava maksulipussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa maksulipussa ilmoitettuna aikana muutoksen hausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrällä on maksettava erääntymispäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 § 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

                Jämijärven kunta lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuskuluina peritään 5 euron lisämaksu.

                Jätemaksu on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku lähetetään ulosottoviranomaisen tai perintätoimiston perittäväksi.

                Jätemaksun maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta muistutus 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta. Muistutus toimitetaan Jämijärven kunnan jätehuoltoviranomaiselle, joka on määrännyt ja maksuunpannut jätemaksun. Kunnan jätehuoltoviranomainen tekee muistutuksen johdosta päätöksen ja muistutuksen tekijälle lähetetään uusi maksulippu.

                Muistutusmenettelyssä voidaan kunnan jätehuoltoviranomaisen päätöksellä maksuvelvollisen vaatimuksesta kohtuullistaa jätemaksua tai jättää se perimättä.

 

13 §          Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24% mukaan ja jätevero 70 euroa (1.1.2016 alkaen) tonnilta jätettä. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäivästä lukien.

 

Aluekeräysmaksu

14 §          Jätemaksun perusteena voidaan käyttää mm. kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta vastaava perustetta jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää. Perusmaksun perusteena on Jämijärven kunnassa kiinteistön käyttötarkoitus.

                Aluekeräysmaksulla katetaan sekajätteen tms. aluekeräyspaikkojen perustamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. Aluekeräysmaksu kerätään niiltä loma-asuntojen haltijoilta jotka eivät ole liittyneet kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.

                Vapaa-ajan asunnon osalta käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella aluekeräysmaksua ei poisteta. Aluekeräysmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain jos kiinteistön haltija esittää Jämijärven tekniselle lautakunnalle rakennuspäällikön tai muun virallisen kiinteistötarkastajan lausunnon rakennuksen asuinkelvottomuudesta, purkutodistuksen, nollamääräisen kiinteistöverotositteen tai jos kiinteistön käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä.

                Jos todetaan jätteen haltijan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota siellä ei kerätä, Jämijärven kunta voi periä jätteen haltijalta taksan mukaisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksun. Laskuun lisätään Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n jätteenkäsittelyhinnan mukainen jätteenkäsittelymaksu sekä mahdollisesti siivoamisesta aiheutuneet kulut.

                Aluekeräysjärjestelmään kuuluvien loma-asuntojen sekalaisesta yhdyskuntajätteestä perittävä maksu on 74,78€ / vuosi, alv 24%, 17,95 €, verollinen hinta 92,73 € / vuosi.

                Aluekeräysjärjestelmään hyväksyttyjen ympärivuotisessa käytössä olevien asuntojen sekalaisesta yhdyskuntajätteestä perittävä maksu on 99 € / vuosi, alv 24% 23,76 €, verollinen hinta 122,76 € / vuosi.

                Aluekeräysjärjestelmän väärinkäyttömaksu 100 € / kerta + mahdolliset siivouksesta aiheutuneet kulut, alv 24%  24 €, verollinen hinta 124 € + mahdolliset siivouskulut.

 

Toteutus JJ-Net Group Oy