In English
China

Hyväksytty: KV 14.12.2009
Voimaantulo: 01.02.2010

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA
OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakija/haltija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

ALV 0 %

1 § TARKASTUSMAKSU

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

1.1 Suunnitelmaa kohti, perusmaksu 136 €

sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän
tilavuuden mukaan 0,01 €/m3
kuitenkin vähintään 220 €

1.2 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa
olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa
luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän

muutosta kohti 59,00 €

sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän
maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,01 €

1.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse
laatia erillistä ottamissuunnitelmaa 80,00 €

1.4 Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi eritetystä
maa-ainesten määrästä, otetaan 10 000 m3 ylittävältä osalta
huomioon 50 %.

1.5 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta
50 %, kuitenkin vähintään 110 €.

1.6 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen
on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi,
palautetaan peritty tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan.

Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman
tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, tarkastusmaksu määräytyy kohdan 1.5 mukaisesti.

1.7 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan
perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävä maa-ainesmäärän
tilavuutta vastaava osa.

1.8 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa
ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta.

1.9 Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu ennen päätöksen antamista. Mikäli
maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa
korkolain mukaan.

2 § VALVONTAMAKSU

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:

2.1 Lupapäätöstä kohti 50,00 €

sekä lisäksi lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen
maa-ainesmäärän mukaan 0,02 €/m3

kuitenkin vähintään 110 €

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 100 000 m3, otetaan 100 000 m3 ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä.

Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassa-oloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.

Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli ottamismäärä ylitetään, tulee toimia kohdan 2.5 mukaisesti.

2.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun
ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä ajankohtana luvan voimassaolon loppuun asti.

Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvonta-viranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä.

2.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen, 15.1. mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.

2.4 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, tai lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n 1 ja 3 kohdan perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. Lupavelvoitteiden loppuun-saattamisen valvonnasta peritään niistä aiheutuneet kustannukset kuitenkin vähintään 110 € sen vuoden loppuun jolloin lupavelvoitteet (maisemointi) on hyväksyttävästi suoritettu.

2.5 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään luvanhaltijan/ottajan on
ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 2.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

2.6 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteestä
kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Ylimääräistä valvontakäyntiä edellyttävästä tarkastuksesta peritään 110 €.

2.7 Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa.

2.8 Saman luvanhaltijan lähekkäin sijaitsevien ottamisalueiden valvonnasta peritään
75 % ottamismäärien mukaan määräytyvästä ko. ottamisalueiden valvontamaksun
summasta.

3 § KATSELMUKSET JA KUULEMINEN

3.1 Katselmus 110 €

3.2 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 15 € / kuultava
3.3 Hakemuksen kuuluttamis- ja lehti-ilmoituskulut peritään aiheutuneiden ilmoituskulujen mukaisesti.

4 § VAKUUDET (MAL 555/81 § 12)

4.1 Maa-aineslain 11 §:n mukaisen toimenpiteen suorittamiseksi peritään vakuus,
joka lasketaan ottamisalueen pinta-alan mukaan,

0,35 €/m2
4.2 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen
luvan voimaantuloa 1000,00 €

4.3 Vakuuden hyväksyminen 50,00 €

4.4 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen 50,00 €

5 § PAKKOTOIMENPITEISIIN RYHTYMINEN

5.1 Toimenpiteen keskeyttäminen (MaL 15§) 100,00 €/kerta

5.2 Uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös
(MaL 14§) 100,00 €/kerta

5.3 Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10§) 100,00 €/kerta

6 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 a §)

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä
hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta

60,00 €

Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta,
peritään häneltä 4 §:n mukainen maksu.


7 § MAKSUPERUSTEITA

7.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään
jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla:

sora 1,3
hiekka 1,3
louhe 1,8
savi 1,6
multa 1,4

7.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.

7.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta
toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu peritään korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.

7.4 Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkolain mukainen korko erääntymispäivästä lukien.

7.5 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.

7.6 Tarkastus- ja valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa
olevien maksuperusteiden mukaan.

7.7 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

Toteutus JJ-Net Group Oy