In English
China

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen

Maalämmön hyödyntämiseksi tehtävien lämpökaivojen poraaminen ja
lämmönkeruuputkiston asentaminen vaatii 1.5.2011 alkaen
rakennusvalvonnan luvan. Uudiskohteissa maalämmön rakentamista
koskeva lupa sisältyy rakennuslupaan. Lämmitysjärjestelmän vaihdossa
maalämpöön on haettava toimenpidelupa.

Maalämmön keruujärjestelmiä ovat lämpökaivo, maahan upotettava
putkisto (maapiiri) ja vesistöön sijoitettava keruupiiri. Asemakaava-alueella
lämpökaivo on yleensä ainoa vaihtoehto. Tavallisessa pientalokohteessa
maapiiri vaatii noin 1000-2000 m2 maata. Keruuputkiston päälle ei voi
rakentaa rakennuksia eikä alueeksi sovi myöskään talvella aurattava alue.

Lämpökaivojen poraamiseen ja keruuputkien asentamiseen liittyy riskejä.
Yksi riskeistä on pohjaveden tai vesistön pilaantuminen suoraan tai
välillisesti. Ongelman voi aiheuttaa lämmönsiirtoaineen vuoto, pinnalta
valuvien vesien pääsy pohjaveteen tai kalliopohjaveden eri kerrostumien
sekoittuminen keskenään. Pohjavesialueella hankkeeseen ryhtyvän on
selvitettävä riskit.

Rakennettaessa maalämpöjärjestelmää pohjavesialueille tai vesistöön on
suunnittelussa otettava huomioon rakentamiselle asetetut rajoitukset.

Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan kirjallisen
suostumuksen. Vesistöön sijoitettavaksi haettavasta lämpöputkistosta
tulee lisäksi tehdä vesirakennusilmoitus. Ilmoitus tehdään kunnan
ympäristövalvontaan mikäli kyse on yhden kotitalouden järjestelmästä.
Suuremmista järjestelmistä ilmoitus tehdään Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.
Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus antaa lausunnon, vaatiiko toimenpide aluehallintoviraston
lupaa.

Maalämpöjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi järjestelmän
suunnittelijalla tulee olla riittävä kokemus ja koulutus
lämpötaloudellisuudesta ja rakentamisesta.

Lämpökaivon rakentamisessa on otettava lisäksi huomioon seuraavat asiat:

Lämpökaivon /lämmönkeruuputkiston suositellut minimietäisyydet:

- tontin raja 10 m
- lämpökaivo 20 m
- porakaivo 40 m
- rengaskaivo 20 m
- rakennus 3 m
- viemärit ja vesijohdot 5 m
- jätevesijärjestelmä, harmaat vedet 20 m
- jätevesijärjestelmä, kaikki vedet 30 m

Porattaessa naapurin puolelle ulottuva vinoreikä, suositellaan
suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen
perustamista. Kiinteistörasitteen perustaa Pirkanmaan-Satakunnan
maanmittauslaitos.

On myös selvitettävä, sijaitseeko maan alla mahdollisesti johtoja, luolia tai
teknisiä järjestelmiä (asian selvittäminen on hankkeeseen ryhtyvän
velvollisuus)

Toimenpideluvan hakeminen rakennusvalvonnasta

Lupamenettelyssä tarvittavat asiakirjat:

- Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus –lomake

- Asemapiirros (3 kpl) 1:200 tai 1:500. Asemapiirrokseen tulee
    merkitä lämpökaivon/putkiston etäisyydet kohteisiin, joihin on
    määritelty suositeltu minimietäisyys.

- Naapurien kuuleminen, jos lämpökaivon /putkiston etäisyys
     tontin rajaan on kaava-alueella alle 20 metriä tai kaava-alueen
     ulkopuolella alle 40 metriä.

-   Huom! Mikäli lämpökaivon etäisyys rajaan on alle 10 metriä, on
     naapurin kuulemisesta selvittävä mihin etäisyyteen naapuri antaa
     suostumuksensa.

-   Kvv-työnjohtajan hakemuslomake

- Vesialueen omistajan suostumus, mikäli rakennetaan vesistöön
     sijoitettava putkisto

 

Lisätietoja

Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, p. 040 732 1678
sähköposti: pentti.virtanen@jamijarvi.fi

 

Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus löytyy täältä

 

 

Toteutus JJ-Net Group Oy