In English
China

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET


Hyväksytty: PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta 21.12.2011
Voimaantulo: 1.2.2012


1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena ovat paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2000) 1 luvussa on esitetty.

2 § Määräysten antaminen ja valvonta

PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n nojalla.
Määräysten antamisoikeus: Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän perussopimus
1.4.2009 § 14.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 21 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kankaanpään kaupungin sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSan)
ympäristö- ja terveyslautakunta.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Määräykset ovat voimassa edellä lueteltujen Posan jäsenkuntien alueella.

Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa. Niiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan ympäristöluvassa tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti.

4 § Määritelmiä

Taajaan rakennettu alue:
Tarkoitetaan asemakaavoitettuja ja niiden lievealueita, suunnittelutarvealueita sekä muita erillisiä kylä- ja taaja-asutusalueita.

Pohjavesialueita: Tarkoitetaan alueita, jotka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi I ja II-luokan pohjavesialueiksi. (Kuntakohtaiset kartat liitteenä.)

Vesistö: Tarkoitetaan järviä, lampia, jokia, puroja ja muita vastaavia avovesipintaisia vesialueita luonnollisine ja keinotekoisine osineen. Vesistönä tai sen osana ei pidetä ojaa, noroa tai sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä lähdettä tai tekolammikkoa.

Ranta-alue: Tarkoitetaan jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuvaa maa-aluetta, joka ulottuu 100 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta mitattuna.

Jätevesi: Tarkoitetaan vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa muualta tulevaa jätevettä.
Harmaat vedet: Kiinteistöillä syntyvät pesuvedet, jotka eivät sisällä käymälävesiä.


LUKU 2 VESISTÖJEN JA POHJAVEDEN SUOJELU

5 § Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolella

Talousjätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistojen rakentamisessa, sijoittamisessa, käytössä ja kunnossapidossa on sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain (86/2000) 3a luvussa sekä valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (209/2011) ns. jätevesiasetuksessa säädetään, noudatettava näitä määräyksiä.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä on mitoitettava jätevesiasetuksen (209/2011) liitteen 1 kohta 2 c mukaisesti.

Sijoitettaessa jätevesien maaperäkäsittelylaitteistoja sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikkoja tulee noudattaa seuraavia etäisyyksiä:

 KOHDE  VÄHIMMÄISETÄISYYS
 Talousvesikaivo ja maalämpökaivo  20 – 50 m, maastosta ja maaperästä riippuen
 Vesistö  20 – 30 m keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta
 Tie, tontin raja  5 m
Suojakerros ylimmän pohjavedenkorkeuden yläpuolella
- maasuodattamo
- maaimeyttämö
0,25 – 0,5 m
1 – 2 m

Mikäli saunarakennus sijaitsee lähempänä kuin 20 m rantaviivasta voidaan vähäiset pesuvedet, esim. kantovesi imeyttää vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi ei kuitenkaan rakennuksen ja rantaviivan väliselle alueelle.

5.1 § Talousjätevesien johtaminen pohjavesialueilla

Pohjavesialueilla ei edes puhdistetun jäteveden imeyttäminen ole sallittua, vaan jätevedet on joko johdettava alueen ulkopuolelle tai kerättävä umpisäiliöön ja kuljetettava pohjavesialueelta pois.

5.2 § Talousvesien johtaminen ranta-alueilla ja muilla herkillä alueilla

Ranta-alueilla ja erityisen kuormittavilla kohteilla kuten yhteispuhdistamot, oppilaitosten, matkailualan tai muun elinkeinotoiminnan puhdistamot, joilla käsiteltävä jätevesi vastaa ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan asumisessa syntyvää jätevettä tulee jätevesien johtamisesta ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta verrattuna käsittelemättömään jäteveteen vähentää seuraavasti:
                            – orgaaninen aines (BHK7) 90 %
                            – kokonaisfosfori 85 %
                            – kokonaistyppi 40 %

5.3 § Talousvesien johtaminen pohjavesialueiden ja rantavyöhykkeiden ulkopuolella

Pohjavesialueiden ja ranta-alueiden ulkopuolella tulee jätevesien ympäristöön johtamisesta aiheutuvaa kuormitusta verrattuna käsittelemättömään jäteveteen vähentää seuraavasti:
                          – orgaaninen aines(BHK7) 80 %
                          – kokonaisfosfori 70 %
                          – kokonaistyppi 30 %

6 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto sekä mattojen ja
muiden tekstiilien pesu

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on sallittua, mikäli pesuvedet voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

Pohjavesialueella peseminen on sallittua ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, jossa pesuvedet on esikäsiteltävä hiekan- ja öljynerotuskaivossa ja johdettava alueen ulkopuolelle tai kerättävä umpisäiliöön ja kuljetettava pohjavesialueelta pois.

Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

Ranta-alueella olevalla kiinteistöllä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa syntyviä jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.

Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön.


LUKU 3 JÄTTEET JA KEMIKAALIT

7 § Jätteiden ja kemikaalien käsittely

Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Kankaanpään
kaupungin sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kunnan yleisissä
jätehuoltomääräyksissä.

Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja ongelmajätteiden, kuten esimerkiksi öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön on estetty.

Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla maalämmön ja vesistöstä otettavan lämmön käyttöönotossa on varmistuttava siitä, ettei putkistoissa johdettava aine ole terveydelle tai ympäristölle vaarallista.

Lietelantaa, kuivikelantaa, virtsaa tai puristenestettä ei saa levittää pohjavesialueella.
Kuivikelantaa voi levittää pohjavesialueen muodostumisalueen reunavyöhykealueella, huomioiden kuitenkin etäisyysvaatimukset lähimpään kaivoon tai muuhun pohjavedenottamoon.

8 § Lumen vastaanottopaikat

Lumen vastaanottopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, ranta-alueelle eikä vesistöön.

Lumen vastaanottopaikka ja piha-alueiden lumen läjitys tai vastaavat on sijoitettava ja niitä on hoidettava siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumista, roskaantumista, kohtuutonta haittaa asutukselle tai muulle maankäytölle ja etteivät sulamisvedet aiheuta vettymishaittaa naapurikiinteistöille.

Lumen vastaanottopaikan ja keräysalueen käyttäjän / haltijan tulee huolehtia alueen siivoamisesta välittömästi lumien sulamisen jälkeen.

9 § Rakennus- ja purkujäte
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 139 §:n toisen momentin mukaista purkamislupaa tai ilmoitusta
edellyttävässä rakennusten purkutyössä syntyvien jätteiden laadusta, määrästä ja toimituspaikasta
tulee antaa kirjallinen tieto PoSan ympäristöpalveluun.

10 § Öljysäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueella

Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla kiinteistöjen öljysäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin tai säiliöiden on oltava vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään yhtä suuri kuin siihen sijoitettavan säiliön tilavuus. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein.

Edellä oleva koskee myös kiinteistöllä olevaa polttoaine- tai muuta kemikaalisäiliötä, mikäli ei toisin sallita.

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on pyydettäessä annettava PoSan ympäristöpalveluun valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista öljysäiliöistä ja putkistoista, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta.

11 § Käytöstä poistettavan säiliön käsittely

Kiinteistön tai säiliön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat
maanalaiset ja maanpäälliset öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa
mahdolliset vuodot.

Säiliöiden aiheuttamista vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille.

PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu säiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää myös, ettei siitä aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa.

Velvollisuus poistaa säiliö ja siihen liittyvät putkistot koskee näiden ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen käytöstä poistettavia säiliöjärjestelmiä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tarkka tieto maaperään jätetystä säiliöstä uudelle haltijalle.


LUKU 4 ILMANSUOJELU JA PÖLYN TORJUNTA

12 § Haju- ja savukaasupäästöt

Kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien polttolaitteita tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle.

Taajaan rakennetulla alueella rakennuksen savukaasupäästöjen tai muiden päästöjen päästökorkeus ja ilmanpoistolaitteiston sijoitus on toteutettava siten, ettei savu- ja poistokaasujen leviäminen ympäristöön
normaaleissa sää- ja käyttöolosuhteissa aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa lähikiinteistölle tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista.

Jätteiden polttoa koskevista kielloista, rajoituksista ja haitantorjunnasta säädetään kunnan jätehuoltomääräyksissä.

13 § Kunnostus- ja puhtaanapitotyöt

Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on
taajamassa estettävä esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet.
Kulkuväyliltä ja muilta alueilta poistettu hiekoitushiekka tulee varastoida niin, että siitä ei aiheudu
haittaa ympäristölle.

Lehtipuhaltimien ja vastaavien pölyä levittävien käsikäyttöisten laitteiden käyttö hiekoitushiekan poistamiseen ja muuhun pölyä levittävään toimintaan on kielletty.

Hiekoitushiekan huuhteleminen viemäriin on kielletty.

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus- ja muiden mahdollisesti häiriötä aiheuttavien töiden yhteydessä tulee riittävällä suojauksella huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva melu, pöly, liuotinainehöyryt tai muut vastaavat päästöt eivät aiheuta ympäristön pilaantumista, haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle tai vahinkoa naapurikiinteistölle tai muulle omaisuudelle.


LUKU 5 MELUN TORJUNTA

14 § Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta edellyttävät toiminnat ja tapahtumat

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus PoSan ympäristöpalveluun vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista:
                  – ilotulitus,
                  – lentonäytöksestä, tilapäisestä yleisölennätyksestä tai muusta lyhytaikaisesta näytöstapahtumasta,
                  – äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä yleisötilaisuuksissa ja muissa 
                      tilapäisissä tapahtumissa toreilla, urheilukentillä tai muualla yleisön käyttöön tarkoitetulla tai
                      soveltuvalla paikalla kello 09–22 välisenä aikana lukuun ottamatta ulkoilmakonsertteja,
                  – äänentoistolaitteiden käytöstä kello 07–22 mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa,
                  – tavanomaisesta rakennus- ja purkutyöstä, korjauksesta tai kunnossapidosta, jota tehdään arkisin
                     maanantaista perjantaihin klo 07–22, taajaan rakennettujen alueiden ulkopuolella maanantaista
                     sunnuntaihin 07–22
                 – yksityistilaisuuksista kuten häistä tai muista vastaavista tilaisuuksista.

15 § Yleisötilaisuuksien meluntorjunta

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee ennakkoon huolehtia siitä, että
äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänentoistovahvistimien säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö
häiritsee lähiasukkaita mahdollisimman vähän.

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien on tiedotettava tapahtumasta sen vaikutuspiirissä oleville asukkaille.

16 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen

Taajaan rakennetulla alueella on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen kielletty yöaikaan kello 22.00 - 7.00.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.

Määräyksen aikarajoitus ei koske:
                     – maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista 
                        häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, ja
                     – liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli työn suorittamista on 
                        liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä
                        välttämättömänä.


LUKU 6 MUUT MÄÄRÄYKSET

17 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai tilaisuuden järjestäjän
on pyydettäessä annettava kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja
suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä
määräyksissä erikseen säädetään.

18 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta
yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi myös erityistapauksissa määrätä näitä ympäristönsuojelumääräyksiä poikkeavia määräyksiä.

19 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä

Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista
säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa ja 15 luvun 116 §:ssä.

20 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.
Näillä määräyksellä kumoutuvat PoSan ympäristö- ja terveyslautakunnan 4.11.2010 hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset.

 

 

Liitteet
Karttaliitteet PoSan jäsenkuntien luokitelluista pohjavesialueista

 


Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä
Ympäristöpalvelut
Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää
p. 02 577 30 (vaihde), Fax 02 577 3432, www.eposa.fi
Y-tunnus 2205488-6

Toteutus JJ-Net Group Oy