In English
China

Jämijärven kunnan rakennusvalvontataksa

Hyväksytty: Kv 5.11.2012
Voimaantulo: 1.1.2013

 

MAKSUPERUSTEET

Jämijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtä-vistä suoritettavat maksut.

1 § YLEISTÄ

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maan¬käyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten (aravalaki, maaseutuelinkeinolaki, pelastustoimilaki, väestötietolaki, uhkasakkolaki, naapuruussuhdelaki ja näihin liittyvät asetukset) nojalla.

2 § RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 §)

2.1 Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen

- rakennusta kohti 120 €
- lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 1,50 €/m²

2.2 Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen, tällaisen asuin¬rakennuksen lisäraken-nuksen tai samalla rakennuspaikalla olevan asumiseen liittyvän varasto- tai talousrakennuksen raken-taminen

- rakennusta kohti 100 €
- lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,50 €/m²

2.3 Vapaa-ajan asunnon tai lisärakennuksen sekä näiden käyttöön liittyvän talousrakennuksen rakentaminen tai uudestaan rakentaminen

- rakennusta kohti 140 €
- lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,50 €/m²

2.4 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen tai rakennelman rakentaminen tai uudelleen rakentaminen

- rakennusta/rakennelmaa kohti 70,0 €
- lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan mukaan 1,00 €/m²

2.5 Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus)

- rakennusta kohti 80 €
- lisäksi kerrosalan lisäyksen mukaan 1,50 €/m²

2.6 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125.3§)

- rakennusta kohti 80 €
- lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai
sen osan kokonaisalan mukaan 1,00 €/m²

2.7 Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen

- rakennusta kohti 100 €
- lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan
kokonaisalan mukaan 1,20 €/m²

2.8 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa 80 €

2.9 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen
suunnittelutarvealueella (MRL 137 §) 130 €

3 § LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 126 §, MRA 62 §)

3.1 Rakennelma (rakentaminen) 80 €

3.2 Yleisörakennelma 80 €

3.3 Liikuteltava laite 80 €

3.4 Erillislaite 80 €

3.5 Vesirajalaite 80 €

3.6 Säilytys- tai varastointialue 80 €

3.7 Julkisivutoimenpide 80 €

3.8 Mainostoimenpide 80 €

3.9 Aitaaminen 80 €

3.10 Kiinteistön jätevesijärjestelmä 80 €

3.11 Muu toimenpide 80 €


4 § ILMOITUKSEN VARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 129 §, MRA 62, 63 §)

4.1 Talousrakennus 70 €

4.2 Kevyt rakennelma (esim. grillikatos,vaja ym.) 70 €

4.3 Muu ilmoituksenvarainen toimenpide 70 €

5 § PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §)

5.1 Rakennuksen tai sen osan purkaminen
- rakennusta kohti 80 €

5.2 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 40 €

6 § MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)

6.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö 90 €
6.2 Maisematyöluvanvarainen puiden kaataminen 60 €
6.3 Muu näihin verrattava toimenpide 60 €

7 § TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA (MRL 176 §)

Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi
- rakennusta kohti 130 €
- lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,50 €/m²

8 § POIKKEAMISEN MYÖNTÄMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA TOIMENPIDETTÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ, KIELLOISTA JA MUISTA RAJOITUKSISTA
(MRL 171 - 175 §)

8.1 Poikkeuksen myöntäminen 250 €

8.2 Kielteinen päätös 125 €

8.2 Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan myöntämisen
yhteydessä (MRL 175 §) 50 €

9 § VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

9.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista
varten (MRL 143 §) 80 €

9.2 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista
varten 80 €

9.3 Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon
muuttaminen 80 €

9.4 Piirustusten muuttaminen 100 €

10 § ALOITUSKOKOUS, KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

10.1 Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §) 70 €

10.2 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva
ylimääräinen katselmus tai tarkastus (MRA 76.4 §)
- Katselmus 80 €
- Tarkastus 60 €

11 § VASTAAVIEN JA ERITYISALOJEN TYÖNJOHTAJIEN HYVÄKSYMINEN

Rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyminen tai
ilmoituksen käsittely 20 €

Erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 20 €

12 § RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI ARVIO

12.1 Muuhun kuin rakennus- tai poikkeamislupaan liittyvä
katselmus ja siitä annettava kirjallinen lausunto. Lisäksi
laskutetaan katselmuksen johdosta aiheutuneet
matkakulut. 90 €

12. Kirjallinen rakennusvaihetodistus lainan tai avustuksen
maksatusta varten muun kuin yhteiskunnan rahoittaman
hankkeen osalta. 50 €


13 § RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL 150 §, MRA 75 §)

13.1 Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai
vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten laajennus 100 €

13.2 Talousrakennus tai vastaava pienehkö (alle 100 m2)
rakennus tai rakennelma 70 €

13.3 Muu rakennus tai sen laajennus 100 €

13.4 Sijainnin tarkastus, jos se on rakennusluvassa vaadittu
(ei merkitsemistä) 80 €

Mikäli rakennuspaikan rajat ovat epäselvät ja joudutaan suorittamaan mittauksia rajojen määrittämiseksi tai rakennuspaikalla on merkintää vaikeuttavia esteitä (maakasoja, rakennustarvikkeita, koneita ym.), maksu lisätyöstä on työaikakorvausperusteinen.

Mikäli rakennuksesta merkitään enemmän kuin 4 kulmaa,
on maksu lisäpisteeltä 20 €

14§ RAKENNUSRASITTEET (MRL 158 §, 159 §, 160 §)

14.1 Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite 120 €

14.2 Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten
perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite)

a) Rakennusrasitteen perustaminen 100 €
b) Rakennusrasitteen muuttaminen 100 €
c) Rakennusrasitteen poistaminen 100 €

14.3 Rasitejärjestely 100 €

15 § AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken

- päätös 140 €

16 § RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN (MRA 83 §)

Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen vält¬tä¬misek¬si tarpeellisista toi-menpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimen-piteet lii¬kenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaas-ta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille).

- määräys 100 €

17 § YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL 161 §, 162 §)

Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen
laitteen, rakennelman tai laitoksen
sijoittamista koskeva päätös 150 €

Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva
muutospäätös 70 €

18 § KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama mää¬räys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä

- määräys 80 €


19 § VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
(MRL 133 §, MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 §)

19.1 Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen
naapuria kohti 20 €

Kuitenkin enintään 150 €

19.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen 30 €
(lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut)

19.3 Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden
arvioimiseksi (MRL 133 §) 100 €

19.4 Kuuleminen poikkeusta koskevan hakemuksen johdosta (MRL 173 §)

19.4.1 Hakemuksesta tiedottaminen naapuria kohti 20 €

Kuitenkin enintään 150 €

19.4.2 Hakemuksesta kuuluttaminen 30 €
(lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut)

20 § ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 §)

Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toi-
menpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai koko-
naan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. 130 €

21 § RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA YMPÄRISTÖNHOITO (MRL 166 §, 167 §)

21.1 Rakennuksen tai ympäristön kunnossapitovelvollisuuden
laiminlyönnin johdosta annettu korjaus- tai siistimismääräys 80 €

21.2 Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys 80 €

22 § RAKENNUTTAJA VALVONTA (MRL 151 §, MRA 78 §)

22.1 Päätös valvontasuunnitelmasta 100 €

Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennut-tajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus.

Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitse-misen osuus maksusta.

Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

22.2 Ulkopuolinen tarkastus

Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

23 § KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 §)

Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittu-jen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu-maksu lisätään lupamaksuun.

23.1 Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden
enimmäismäärän vahvistaminen

- huoneistoa kohti 90 €
- lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan 0,70 €/m²

Suuren hallimaisen kokoontumistilan kokonaisalasta otetaan maksua mää¬rättäessä huomioon 1000 m² ylittävältä osalta huomioon 50 %.

23.2 Kokoontumisalueiden tarkastus

- aluetta kohti 90 €
- lisäksi alueen kokonaisalan mukaan 0,10 €/m²

Suuren kokoontumisalueen kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huo¬mioon 5000 m² ylittävältä osalta huomioon 50 %.

24 § PELASTUSTOIMILAIN MUKAISET TEHTÄVÄT (PTL 60, PL 66 §, PA 16 §, 17 §)

24.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteelli¬sissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (milloin siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suo-jautumismahdollisuuksia).

- poikkeamispäätös 100 €

24.2 Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa
yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden
kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta 100 €

25 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT
(MRL 180 §, 182 §, Uhkasakkolaki 10 §, 15 §)

25.1 Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL 181.1 §)
ja lautakunnan keskeyttämisen poistamis- tai
pysyttämispäätös (MRL 180,2 §) 100 €

25.2 Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin
oikaisemisesta määräajassa (MRL 182,1 §) 100 €

25.3 Teettämisuhan tai uhkasakon asettamispäätös
(MRL 182,2 §) 100 €

25.4 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 100 €

25.6 Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkoL 15§) 100 €

Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145 §:n mukaiseen luvan hakijaan tai toimenpiteen suoritta-jaan.

26 § VIRANOMAISTEHTÄVIÄ ARAVALAIN JA MAASEUTUELINKEINOLAIN PERUSTEELLA

26.1 Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin

1 - 2 asunnon asuinrakennukset 50 €
muut asuinrakennukset 50 €
tuotantorakennukset 50 €
varasto- ja muut rakennukset 50 €

26.2 Arviointitehtävät

1 - 2 asunnon asuinrakennukset 100 €
muut asuinrakennukset 50 €
tuotantorakennukset 50 €
varasto- ja muut rakennukset 50 €

27 § MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VIRANOMAISTEHTÄVÄN VAATIVUUDEN MUKAAN

27.1 Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolo¬suhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viran-omaistehtävien vaativuuteen.

Maksun korotus on 10 % - 30 % tämän maksuperusteen mukaisesta mak¬susta.

Maksun vähennys on 10 % - 30 % tämän maksuperusteen mukaisesta mak¬susta.

27.2 Maksun määrääminen korotettuna

Jos viranomaisten tarkastus- tai valvontatehtävä johtuu luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamises-ta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet ku-lut, kuitenkin enintään kaksinkertaisena.

28 § MAKSUN SUORITTAMINEN

Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhtey-dessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu.

Jos maksua ei suoriteta laskussa määrätyssä ajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa si-ten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.

Jos näiden maksujen mukaisia laskuja ei makseta määräajassa, maksut
ovat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n mukaisesti ulosottokelpoisia.

Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

29 § MAKSUN PALAUTTAMINEN

29.1 Luvan raukeaminen

Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, lu-van haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloit¬tamatta.

Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina

- rakennusluvan osalta 100 €
- muiden lupien osalta 50 €

14 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.

29.2 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa

Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uu-sien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden ha-kemuksen maksua määrättäessä.
Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina

- rakennusluvan osalta 100 €
- muiden lupien osalta 50 €

14 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.

29.3 Myönnetyn luvan toteutuminen osittain

Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suo-ritettua maksua.

Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta.

Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palau¬tettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita.

29.4 Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen

Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta pää-tösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.

14 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.

Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myön¬tää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mu-kainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdol-lisesti peritty maksu.

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.


30 § KOKONAISALAN LASKENTA

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ul-koseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita.

Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan ra-kennelman kokonaisala.

Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesti kokonais-alasta huomioon 5 00 m² ylittävältä osalta huo¬mioon 75 % ja 10 00 m² ylittävältä osalta 50 %.

31 § ARKISTO- JA KOPIOINTIPALVELUISTA SEKÄ TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

31.1 Arkisto- ja kopiopalveluista peritään maksu käyttäen tuntiveloitusta, mikäli
työ edellyttää tavanomaista enemmän asiakirjojen seulontaa, lajittelua tai
muuta vastaavaa
- tuntiveloitus 30 €/h


32 § MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTUOLO

Nämä maksuperusteet ovat Jämijärven kunnan kunnanvaltuuston 5.11.2012 (57 §) hyväksymät ¬ja tulevat voimaan
1. päivästä tammikuuta 2013 alkaen.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

 

Toteutus JJ-Net Group Oy