Siirry sisältöön

OHJEITA RAKENTAJALLE

Uudistettu maankäyttö ja rakennuslaki (MRL) asetuksineen (MRA) tuli voimaan 1.1.2000. Lain tarkoituksena on muun muassa parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua sekä lisätä avoimuutta asioiden valmistelussa.

Rakennusluvat ratkaisee yleensä rakennuspäällikkö viranhaltijapäätöksellä, suurten rakennushankkeiden rakennusluvat ratkaisee tekninen lautakunta.

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT
 1. Hakemuslomake (1 kappale)
  • huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna (puutteellisesti täytetyt palautetaan hakijalle täydennettäväksi).
 2. Jäljennös rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta (1 kpl)
  • kiinteistörekisteriote tai
  • lainhuutotodistus, enintään 3 kk vanha (maanmittaustoimistosta tai rakennusvalvonnasta)
  • kauppakirja tai
  • vuokrasopimus
 3. Ote peruskartasta (haja-asutusalueelle rakennettaessa rakennuspaikka merkitään näkyvästi).
 4. Ote asema-, ranta- asema- tai rantayleiskaavasta (rakennuspaikka merkittynä näkyvästi).
 5. Pääpiirustukset, rakentamismääräyskokoelman A2 määräysten mukaisesti
  • pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat
  • asemapiirros, 1:500 ja suuret hankkeet 1:1000
  • pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset 1:100 tai 1:50
  • hormipiirustus 1:10 tai 1:20
  • muut mahdollisesti vaadittavat piirustukset määritetään rakennuslupapäätöksessä rakennushankkeen vaativuuden ja laajuuden mukaisesti (esimerkiksi suunnitelmat kantavista kattorakenteista, aukkopalkeista ym.)
  • PIIRUSTUKSIA LIITETTÄVÄ RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN 3 SARJA
 1. Rakennushankeilmoitus RH 1 (tarvittaessa RH 2- lomake, rakennus jossa useampia huoneistoja) 1kpl
 2. Mahdollinen poikkeuslupapäätös (lainvoimaisuustodistuksella varustettuna) 1kpl
 3. Rakennustyön vastaavan työnjohtajan hakemus 1kpl
  • vastaavan työnjohtajan on täytettävä MRA:n 70 §:n vaatimukset koulutuksen tai kokemuksen osalta
  • vastaavan työnjohtajan on henkilökohtaisesti allekirjoitettava suostumuksensa tehtävään
 4. Kvv- työnjohtajan hakemus (kunnallinen vesi- ja viemäröinti) 1kpl
  • kvv- työnjohtajan hyväksyntää koskee soveltuvin osin, mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään.
 5. IV- työnjohtajan hakemus (ilmanvaihtolaitteet) 1 kpl
  • asuinrakennukset, vaativat vapaa-ajan asunnot ja suuret rakennuskohteet.
  • hyväksyntää koskee soveltuvin osin, mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään.
 6. Asiantuntijan laatima selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelystä.
 7. Naapurien kuuleminen
  • Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.
 8. Energiatodistus Laki (50/2013) ja asetus (176/2013) rakennuksen energiatodistuksesta voimaan 1.6.2013
ENERGIATODISTUSTA EI VAADITA (laki 3§)
  • rakennuksille, joiden pinta-ala on enintään 50m2
  • loma-asumiseen tarkoitettuun rakennukseen, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
  • tilapäiseen tai määräaikaiseen rakennukseen
  • teollisuus- ja korjaamorakennuksille; uimahalliin, jäähalliin, varastorakennukseen, liikenteen rakennukseen sekä rakennukseen liittyvään tai erilliseen moottoriajoneuvosuojaan
  • muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettuun maatilarakennukseen, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus
  • rakennukseen, joka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985), rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) tai sitä edeltävien lakien mukaisella päätöksellä taikka rakennukseen joka sijaitsee maailma kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaisessa maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa tai on kohteena viranomaisten välisessä rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa
  • kirkoille tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamille rakennuksille, joita käytetään vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen taikka näitä palvelevaan toimintaan tarkoitettuihin tiloihin
  • kasvihuoneisiin, väestönsuojiin tai muuhun rakennukseen jonka käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti jos niihin sovellettaisiin rakennusten energiatehokkuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä
  • puolustushallinnon käytössä olevaan rakennukseen
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS PALOVAROITTIMISTA
  • Asetus sähköverkkoon kytkettävän palovaroittimen ja automaattisen paloilmoittimen asentamisesta tulee voimaan 1.2.2009
  • seuraaviin tiloihin, mikäli ne on kytketty sähköverkkoon, tulee asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet;
 • asunnot huoneistokohtaisesti
 • majoitustilat, joissa on enintään 50 majoituspaikkaa
 • hoitolaitokset, joissa on enintään 25 vuodepaikkaa
 • päivähoitolaitokset sekä
 • P2 – luokan, 3- 4- kerroksiset työpaikkarakennukset.
VEROTTAJALLE TEHTÄVÄT RAKENTAMISILMOITUKSET – HENKILÖASIAKKAAT

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan (ei toimenpideluvan tai toimenpideilmoituksen) alaisista töistä. Tiedot on annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, täytyy tiedot antaa myös ennen käyttöönottokatselmusta.

Hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä tehtyä osuutta ei tarvitse ilmoittaa.

Jos rakennustyö on tehty kokonaan hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä, ilmoita rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta ilman erillistä pyyntöä. Ilmoita tiedot hyvissä ajoin, jotta ehdit saada todistuksen ennen loppukatselmusta.

Ilmoitus tehdään joko Suomi.fi –palvelussa verkkolomakkeella (vaatii henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen tai sirullisen henkilökortin) tai tulostettavalla paperilomakkeella.

RAKENNUTTAJAN VASTUU JA VELVOLLISUUDET

Rakennuttajan vastuu ja velvollisuudet lisääntyivät maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) voimaan tulon myötä 1.1.2000

  • rakennuksen suunnitteluun on nimettävä pääsuunnittelija (kokoaa rakennussuunnitelmat ja erikoissuunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi).
  • suunnittelijoiden on oltava päteviä
  • naapurien kuuleminen ja ilmoitus velvollisuus rakennuspaikalla (rakennusvalvonta voi suorittaa kuulemisen kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti)
  • vastaavien työnjohtajien vastuut lisääntyivät, myös IV-työnjohtaja tarvitaan
  • ennen rakennustöiden aloittamista (esim. omakotitalot, vaativat vapaa-ajan asunnot, teollisuushallit ym.) on rakennuttajan järjestettävä aloituskokous
  • rakennustöiden edistymisestä on pidettävä tarkastusasiakirjaa (vastaavat työnjohtajat kuittaavat nimikirjoituksellaan suoritetut tarkastukset)
  • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje laadittava rakennuslupapäätöksessä mainittuihin rakennuksiin (pysyvään asumiseen ja työskentelyyn suunnitellut rakennukset). Käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä lopputarkastuksen yhteydessä).

RAKENTAMISEN JA MUIDEN TOIMENPITEIDEN LUVANVARAISUUS

 1. Rakennuslupa
  • rakennuksen rakentamiseen on aina oltava rakennuslupa
  • rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten (mm. loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen)
 1. Toimenpidelupa
  • rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta
  • tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
  • rakennuksen ulkoasua, julkisivua muuttavaan toimenpiteeseen kaava-alueilla (haja-asutusalueilla toimenpideilmoitus)
  • asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin
  • jätevesijärjestelmän rakentamiseen
  • maalämpöjärjestelmän rakentamiseen
 1. Ilmoitusmenettely
  • merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen
 1. Rakennuksen purkamislupa
  • tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella
  • tarvitaan alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • tarvitaan jos yleiskaavassa niin määrätään
 1. Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus)

  • asemakaava-alueella;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi (MRL 53 §)
  • alueella, jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

LUVAN VOIMASSAOLO JA JATKAMINEN (MRL 143 §)

Ellei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa siitä kun lupa on saanut lainvoiman, lupa on rauennut.

Muuta toimenpidettä koskeva lupa on tai viranomaishyväksyntä on rauennut, ellei toimenpidettä ole suoritettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

RAKENNUSTÖIDEN VIRANOMAISTARKASTUKSET

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa seuraavat rakennusluvassa määrätyt ja rakennuslupamaksuun sisältyvät viranomaistarkastukset;

  • aloituskokous (vaativat rakennukset)
  • paikan ja korkeusaseman merkitseminen
  • hormikatselmus
  • rakennekatselmus
  • loppukatselmus

Viranomaistarkastukset on tilattava vähintään viikkoa ennen arvioitua tarkastusajankohtaa.

Muista rakennuttajan pyytämistä viranomaistarkastuksista ja – lausunnoista peritään maksu kulloinkin voimassa olevan, kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. 

RAKENNUSJÄRJESTYS

Jämijärven kunnan rakennusjärjestykseen voit tutustua tästä: Rakennusjärjestys

Rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä neuvovat:

 • Tekninen johtaja Mika Wallin, mika.wallin@jamijarvi.fi, 040 769 9182
 • Suunnittelija Marko Sillanpää, marko.sillanpaa@jamijarvi.fi, 050 322 9008

Rakentamiseen liittyvät lomakkeet löydät tästä linkistä.