Siirry sisältöön

Hyvinvointikertomus 

Kuntalain perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaki (30.12.2010 / 1326 § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta sekä toteutetuista toimenpiteistä.  Kunnan hyvinvointikertomus kuvaa kunnan tunnistamia hyvinvoinnin tekijöitä ja kunnan tahtotilaa näiden hyvinvoinnin tekijöiden suhteen. Hyvinvointikertomusprosessi etenee valtuustokausittain toistuvana syklinä.

Hyvinvointikertomus on kunnassa eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti kuntalaisten hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Kerran valtuustokaudessa valmisteltavassa laajassa hyvinvointikertomuksessa luodaan katsaus kuntalaisten hyvinvoinnin tilaan, asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet sekä määritellään niitä tukevat toimenpiteet. Laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan sekä kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa.

Laaja hyvinvointikertomus on laadittu käyttäen Kuntaliiton sähköistä hyvinvointikertomuspohjaa, jonka tiedot pohjautuvat valtakunnallisiin tietokantoihin. Tässä hyvinvointikertomuksessa on esitetty Sotkanetistä saadut tulokset toimintavuosien 2018–2020 ajalta, jotka pohjautuvat vuonna 2023 käyttöön otettuun HYTE-kertoimeen. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. Kannustin otettiin käyttöön vuoden 2023 alussa, jolloin kunnille jaettiin ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Sotkanetin indikaattoreihin on valittu Satakunnan hyvinvointialueen kunnat vertailuna Jämijärveen. Tämän lisäksi on hyödynnetty TEA-viisarin tuloksia, jotka kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jämijärven kuntastrategiassa ”Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja matkailun veturina.” Kuntastrategiassa hyvinvointitavoitteet tulee ottaa tulevaisuudessakin huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa, toimialojen käyttösuunnitelmissa ja toimintasuunnitelmassa, josta tavoitteet jalkautuu kunnan työntekijöiden päivittäiseen työskentelyyn käytännön tasolle.

Vuosi 2020 aiheutti muutoksia covid-19-pandemian johdosta kunnan eri toimintoihin. Esiin tulleen tulleisiin haasteisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti yhteistyön voimalla. Toiminnot siirtyivät digiloikan myötä tietoteknisiin välineisiin mm. etätyöskentelyyn ja -opiskeluun. Lisäksi kunnassa järjestettiin ruokakuljetuksia sitä tarvitseville ikääntyville. Muutokset vaikuttivat alueella toimiviin järjestöihin ja palveluihin, mutta toivat samalla uutta ajattelutapaa käytänteisiin, joita on hyvä kantaa mukana tulevaisuuteen.

Hyvinvointikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan: https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/11521721309